Palvelut

Neuvonta

Tarjoamme neuvontaa kalatalouteen ja kalastukseen liittyvissä asioissa.

Mikäli teillä on kalastukseen, kalastuslupiin, lainsäädäntöön, vesialueen omistukseen tai mihin tahansa kalatalalouteen liittyvään asiaan kysyttävää, ota meihin yhteyttä!

Kalatalousalue- ja osakaskuntatoimintaan voit tutustua kalatalousalueet ja osakaskunnat -sivuilla.

Kalatalousalueiden isännöintipalvelut

Istutukset ja merkinnät
Taimenen istutusta

Istutukset ovat tarpeellisia silloin, kun kalastuksen ohjaus ja kalojen elinympäristöjen kunnostaminen eivät riitä turvaamaan kalakantojen elinvoimaisuutta ja monipuolisia kalastusmahdollisuuksia. Istutuksilla voidaan tukea pyydettävää kalakantaa, palauttaa takaisin jo alueelta hävinneitä kalakantoja tai luoda kokonaan uusia kalastusmahdollisuuksia uudella kalalajilla.

Tarjoamme istutuksiin suunnitteluapua ja toteutamme istutukset asiakkaalle tarvittaessa ”avaimet käteen”-palveluna tarvittavia viranomaislupia ja -ilmoituksia myöten.

Merkinnät
Järvitaimenien merkintää

Kalamerkintöjen avulla voidaan seurata, missä, milloin ja minkä kokoisina kalat saadaan saaliiksi. Näiden tietojen perusteella vodaan valita oikeat istukaslajit ja -tyypit sekä suunnitella muitakin kalastuksenjärjestelytoimenpiteitä.

Suuremmat istukkaat, kuten taimenet merkitään ns. T-ankkurimerkeillä lähinnä istutusten yhteydessä. Tämän jälkeen seuraamme merkkipalautustuloksia ja laadimme niiden perusteella raportin toimenpidesuosituksineen.

Kalataloudelliset suunnitelmat ja selvitykset

Kalataloudellinen seurantaa ja tutkimusta tarvitaan päätöksenteon tueksi.

  • Käyttö- ja hoitosuunnitelmat
  • Koekalastukset ja -ravustukset
  • Kalanäytteet – iän- ja kasvunmääritykset, sukukypsyysselvitykset ym.
  • Kalastustiedustelut
  • Kirjanpitokalastukset
  • Istutus- ja merkintäsuunnitelmat
  • Kalataloudelliset tarkkailusuunnitelmat
  • Kunnostussuunnitelmat
Virtavesikunnostukset ja kunnostussuunnitelmat
Kunnostusta Kymönkoskella

Virtavesiämme on perattu vesivoiman hyödyntämiseksi, tukkien uittoa, maankuivatusta ja mm. tul­vasuojelu varten. Virtakutuiset kalakannat (mm. taimen ja harjus ja siika) ovat taantuneet ja monin paikoin hävinneet kokonaan. Virtavesien kunnostuksella pyritään elvyttämään virtavesiä elinkierrossaan tarvitsevien lajien elinmahdollisuuksia. Kunnostuksista hyötyy muukin virtavesille tyypillinen luontainen lajisto.

Keski-Suomen kalatalouskeskuksella on kokemusta virtavesien kunnostussuunnittelusta ja kunnostuksista pienistä puroista suuriinkiin kohteisiin. Keski-Suomen kalatalouskeskus voi toteuttaa kunnostushankkeita ns. avaimet käteen periaatteella. Kaikki kunnostuskohteet ovat erilaisia ja kohteet suunnitellaan aina vallitsevien reunaehtojen puitteissa.

Virtavesien tutkimusmenetelmiä ovat sähkökoekalastukset, istutukset/seurannat ja mm. taimenen kutukuoppakartoitukset. Nämä palvelut saat myös kalatalouskeskukselta.

Rahoitushakemukset

Autamme hankkeidenne rahoitushakemuksien laadinnassa.

Kalastuksenvalvonta
Kalastuksenvalvoja valppaana

Valvonnalla on merkittävä rooli kalavesien hoidossa. Sillä varmistetaan, että kalastuksessa noudatetaan voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä.

Keski-Suomen kalatalouskeskus järjestää kalastuksenvalvonnan tilauksesta  ja kouluttaa uusia kalastuksenvalvojia. Hoidamme valvontatyön asiantuntemuksella ja valvontaan soveltuvalla kalustolla. Uuden kalastuslain myötä myös kalastuksenvalvojien rooli neuvojina korostuu.

Lue kalastuksenvalvonnasta

Käyttö- ja hoitosuunnitelmat

2019 perustetuille kalatalousaluille laaditaan uudet käyttö- ja hoitosuunnitelmat. Hoitosuunnitelmat valmistuvat vuoden 2021 loppuun mennessä. Suunnitelmia voidaan myös päivittää ja korjata tarvittaessa.

Koulutus ja nuorisotapahtumat
Kalastuspäivää Jyväskylässä

Olemme mukana järjestämässä valtakunnallisia kampanjoita ja kalastustapahtumia. Keski-Suomessa nuorisoa on aktivoitu vuosittain kalastuksen pariin mm. Valtakunnallinen kalastuspäivä-tapahtumissa.

Meiltä voit tilata erilaisia kalatalouteen liittyvää koulutustilaisuuksia.

Keski-Suomen kalatalouskeskus ry

Kauppakatu 19 B
PL 112, 40101 Jyväskylä
020 7199 750

© Keski-Suomen kalatalouskeskus 2024 | Sivuston toteutus: DevNet.fi